سازمان جهانی ایرو

وب سایت : www.iru.org

فیاتا – انجمن بین المللی فورواردری

وب سایت : www.fiata.com

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

وب سایت : www.irisl.net

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

وب سایت : www.tccim.ir

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

وب سایت : www.rmto.ir

سازمان جهانی یونیسف

وب سایت :www.unicef.org

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

وب سایت : www.itair.ir

اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

وب سایت : www.iccima.ir

گمرک جمهوری اسلامی ایران

وب سایت : www.irica.ir

کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران

وب سایت : www.taci.ir